Bahasa daerah di papua ada berapa : BankSoal

Jawaban

Jawaban 1
68………………….
Jawaban 2
70 kalau gak 68
trims kallau ada kesalahan saya mohon maaf sebesar besarnya

Pertanyaan Terkait

Cangkriman. Golekno batangane lan jenis Cangkriman, ing ngisor iki : 1. kucing mati dilumpati tikus urip. 2. dikleplak sirahe sing mekrok buntute
3. dipencet wudele mentheleng mripate

Jawaban

1. Batangane : sing urip tikuse, kucinge tetep mati
Jenis : Cangkriman Plesedan

2. Batangane : jaran
Jenis : Cangkriman Pepindhan

3. Batangane : lampu
Jenis : Cangkriman Pepindhan


Buatkan lah contoh carpon di bahasa sunda please!

Jawaban

Saung Panineungan
Geus leuwih tilu kali leubaran eta saung can diteang deui tapi kamari nya leubaran ayeuna pisan  kuring neang deui eta saung, saung teh geuning  taya obahna ti baheula neupi ka ayeuna istuning kitu keneh ras ingeut nya di saung eta kuring jeung Iis pernah patali jangji nya didinya pisan Iis ngedalkeun lisan cenah rek satia hayang hirup babareungan tapi, kiwari geuning teu kabuktian jangji tinggal jangji kanyataan sewang-sewangan.
Ret ngaleret hareupeun saung aya jalan anu bras na ka wahangan leutik di leubah wahangan eta paragi kukumah paragi nyeuseh cing saha bae anu ngaradon nyeuseuh meuni rame mun isuk-isuk teh loba mojang ngadon nyareuseuhan didinya, nya didinya kuringge sok silih simbeuh jeung Iis mun kabeuneran Iis keurnyeuseuh  malah peurnah ti gujubar duaan ari kabeuneuran otel kamalinaan  nya jaribrug awak teh tapi geuning karasa bagja pisan.
Ras ingeut deui nya di saung ieu yeuh basa meuleum jagong paduduaan jeung Iis teh ari meuleum di campur jeung otel tungtungna jagong teh tarurtung malah eta arengna jadi bahan pangheureuyan silih doletkeun kana  beungeut atuh Iis teh camelong kitu deui kuring , kuring imut sorangan hayang seuri ingeut kana pangalaman baheula teh nya campur jeung kaseudih geuning urang teh teu ngahiji Iis.
Kunaon atuh bisa teu ngajadi enya urang teh geus jangji da kitu geuning kolot anjeun Iis teu satuju ka kuring pedah kuring jalma nu batan sakieu tuna harta tuna harti, nya ku kolot anjeun anjeun di jodokeun ka Mantri Bank anu beughar pakayana, nya ti harita kuring lunta ti Lembur rek makaya ka Kota rek digawe bari mawa hate anu gudawang kabogoh di reubut batur keuna ku paribasa “meuncit meuri dina rakit boboko wadah bakatul lain nyeuri kupanyakit kabogoh di reubut batur”  meni keuna pisan eta sisindiran teh.
Nya kebat kuring ngumbara di kota kabeuneuran kuring di angkat jadi guru Sakola Dasar  tug neupi ka meunang jodo urang kota. Nu matak leubaran ieu kuring mudik jeung indung na barudak.
Kiwari kuring geus boga budak dua, tapi rahasiah eta saung bating teu arapaleun eta di jadikeun rahasia duaan ngan kuring jeung Iis bae, suganteh mudik teh bisa panggih jeung Iis geuning suwung teu panggih duka dimana.

Naon anu disebut fikmin?

Jawaban

Maksudnya kok gak ada pertanyaanya adanya cuma dekskrepsi

Apakah anda termasuk menguasai bahasa daerah dayak ngaju kalimantan tengah??

Jawaban

Iya , aku keturun orang dayak ngaju kalimantan tengah

Tuladha teks pariwara radhio kang isine nawakake jasa cukur rambut

Jawaban

Contoh teks yang mencakup iklan radio menawarkan layanan potong rambut:
*coba sekarang dengan memotong rambut akan mendapat pulsa sebesar Rp50.000,00
* Coba saiki dening nglereni rambute bakal njaluk pulsa of Rp50.000,00

maaf klw salah!!!:-):-):-)


Ngadamel Kalimah Kecap kasar 5 sedeng 5 kecap lemes 5

Jawaban

Kategori Soal : Bahasa Sunda

Kelas : – (SMA)

Pembahasan :

Sabanerna kiwari dina Tatakrama Basa Sunda teh ngan saukur aya dua ragam basa, nyaeta nu disebut Ragam Basa Hormat / Lemes jeung Ragam Basa Loma. Kusabab dina basa Sunda masih bisa oge ngagunakeun kalimah kasar, dina praktekna dina basa Sunda bisa oge aya kalimah kasar.

Kukituna bisa wae disimpulkeun yen Ragam Basa Loma teh nyaeta kalimah kecap sedeng jeung kalimah kecap kasar. Sedengkeun Ragam Basa Hormat / Lemes nyaeta kalimah kecap lemes. Di handap ieu nyaeta conto kalimah kecap kasar, conto kalimah kecap sedeng, jeung conto kalimah kecap lemes :

Conto kalimah kecap kasar

1. Udin keur nyatu di tengah imah

2. Naha silaing teh ngan ngajentul wae can mantog

3. Lamun teu gableg duit mah ulah gaya pisan sagala hayang

4. Kamari silaing dicalukan ku kuring naha make teu ngalieuk

5. Cing atuh ulah garandeng wae, geus peuting, lain geura harees

Conto kalimah kecap sedeng

1. Udin keur dahar di tengah imah

2. Kuring isukan rek indit ka Bandung

3. Poe ieu kuring henteu mawa buku ka sakola

4. Lamun rek ka imah kuring alusna mah pasosore

5. Ceunah kamari maneh papanggih jeung lanceuk kuring?

Conto kalimah kecap lemes

1. Udin nuju neda di tengah rorompok

2. Abdi ending bade mios ka Bandung

3. Dinten ieu simkuring henteu ngabantun buku ka sakola

4. Upami bade ka rorompok simkuring saena mah pasosonten

5. Saurna kamari anjeun tepang sareng pun lanceuk?

Kata Kunci : Tatakrama Basa Sunda

 


Orang yang dipaksa bekerja untuk kepentingan jepang tanpa di beri upah disebut

Jawaban

Jawaban adalah kerja romusha kalo belanda adalah kerja rodi
Kerja paksa
Semoga membantu

Ing pagelaran wayang, wayange ditancapake ing

Jawaban

Ing debog gedhang. itu jawabannya

Apa TEGESE? Wisma tegese Kisma tegese Nawala tegese Nendra tegese

Jawaban

Wisma kui rumah. nawala kui surat. nendro kui tidur

Maksudnya Ora becik tumindak dzalim marang liyan

Jawaban

Tidak baik bertindak dzalim kepada org lain

Sebutkan unsur intrinsik cerita kidang kencana

Jawaban

Unsur intrinsik sing ana kang crita kidang kencana yaiku tema,paraga utawa penokohan,amanat,lan alur critane,sak liyane ing nduwur aku sebut mboten enten unsur intrinsik liyane

semoga membantu ya


Naskah drama cerita rakyat untuk 9 orang

Jawaban

Cindelaras/lutung kasarung

Tuladha teks pariwara radhio kang isine nawakake jasa cukur rambut

Jawaban

Contoh teks yang mencakup iklan radio menawarkan layanan potong rambut:
*coba sekarang dengan memotong rambut akan mendapat pulsa sebesar Rp20.000,00
* Coba saiki dening nglereni rambute bakal njaluk pulsa of Rp15.000,00
maaf kalau salah say mohon maaf sebesar besarnya

Contoh teks deskripsi bahasa jawa tentang lemper

Jawaban

Lemper yoiku:jajanan soko ketan ing jerone di wenehi abon trus di buntel godong
Lemper ki sego di buntel godong gedhang

Manten anyar kuwi atut…kaya mimi lan mituna

Jawaban

Mimi lan Mintuna itu artinya ya, seperti lengket, tidak bisa dipisahkan, kayak kembaran, kemana – mana selalu berdua.

Arti kata balang kambingan dalam bahasa banjar

Jawaban

Artinya orang yang kadang kadang sholat.

semoga membantu.


Jelaskan perbedaan antara kelompok primer dan kelompok sekunder

Jawaban

1.Kualitas  komunikasi pada kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Sedangkan pada kelompok sekunder, komunikasi yang terjalin bersifat dangkal dan terbatas.Komunikasi pada kel. Primer bersifat personal.
2.Komunikasi yang terjalin lebih karena what I am dan bukan who I am. Hal yang sebaliknya pada kel. Sekunder.
3.Pada kel. Primer, komunikasi lebih menekankan aspek hubungan daripada aspek isi.
4.Pada kel. Primer komunikasi bersifat ekspresif dan informal, sedangkan pada kel. Sekunder bersifat instrumental dan formal.

sumber:https://dedinov.wordpress.com/2012/11/19/perbedaan-kelompok-primer-dan-kelompok-sekunder/


Maaf bisa buatin pupuh balakbak sama magatru ga?aku ada tugas gabisa buatnya,mksh sblmnya

Jawaban

Maaf bisa gawe pupuh balakbak karo magatru ga? Kita ana tugas ora bisa gawe e, kesuwun sedurunge

Andharna apa kang diarani geguritan

Jawaban

Geguritan dalam bahasa Indonesia itu puisi

Bagaimana cara membuat sajak basa sunda tentang liburan???

Jawaban

Pake celana sama jangan minum kopi terlalu banmhak

Sumber :